Kosár
cload
Checkout Secure

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Bevezető rendelkezések

1.1.    A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek és az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletek – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozzák a Lambda Systeme Kft. (székhely: 1106 Budapest, Akna utca 2-4., cégjegyzékszáma: 01-09-166294, adószáma: 10755426-2-44, statisztikai számjele: 10755426-4673-113-01., képviseli: Wiesinger Raimund András ügyvezető, e-mail cím: info@fenyforras.hu, telefonszám: 06 (1) 433-0100) − a továbbiakban: Lambda – által a www.fenyforras.hu elérési cím alatt működtetett Webáruházban – a továbbiakban: Webáruház – értékesített termék Megrendelése következtében létrejövő szerződés(ek)re vonatkozó feltételeket. 

2.    A szerződésben alkalmazott fogalmak meghatározása i

2.1.   Bejelentkezés: Felhasználó által – a Webáruházban történő vásárlás feltételeként meghatározott regisztrációs folyamat során kapott felhasználónévvel és jelszóval való kitöltése, és a „Bejelentkezés”-re kattintás útján teljesíthető lépés. Bejelentkezés nélkül Felhasználó csak a Látogatók számára nyitva álló funkciók használatára jogosult.

2.2.  Felhasználó : a Webáruházba belépő jogi személy vagy természetes személy, aki a termékek kosárba helyezése után jogosulttá válik a megrendelésre/vásárlásra akár regisztrációval, akár anélkül. A regisztráció az 1. sz. mellékletben meghatározott eljárás szerint történik.

2.3.   Feliratkozó : az a Látogató, Felhasználó, aki a Hírlevélre való feliratkozást elvégzi.

2.4.     Hírlevél : Lambda által az arra feliratkozott Felhasználóknak rendszeresen, elektronikus levél útján küldött, elsősorban szakmai anyagokat, Lambda online marketing kampányokat, szolgáltatás ajánlókat, program-meghívókat, másodsorban a legfrissebb webáruházi ajánlatokat, akciókat tartalmazó tájékoztató.

2.5.     Kosár : olyan virtuális „bevásárló kosár”, amely a leendő Megrendelő által Megrendelésre kiválasztott termék(ek)/szolgáltatás(ok) gyűjtésére szolgál. A leendő Megrendelő kizárólag a Kosárban elhelyezett termék(ek)/szolgáltatás(ok) vonatkozásában adhat le Megrendelést.

2.6.     Kosárba gyűjtés : a Webáruházban forgalmazott termékek, illetve szolgáltatások Megrendelésére irányuló folyamat során teendő, az 1. sz. mellékletben részletesen meghatározott azon lépés, amely az adott termék/szolgáltatás kiválasztásából és Kosárba helyezéséből áll. A Kosárba gyűjtés önmagában nem minősül Megrendelésnek.

2.7.    Látogató : a www.fenyforras.hu  weboldalra regisztráció nélkül belépő jogi személy és természetes személy, aki az első felhasználási szint szerinti jogosultságokkal rendelkezik.

2.8.     Megrendelés : az ÁSZF 1. sz. mellékletének, a „Megrendelés folyamata” elnevezésű fejezetében meghatározott azon lépés, amely a „Megrendelés” gombra történő kattintást is tartalmazza, és amely a megrendelés aktiválását, illetve a termék adásvételére vonatkozó jogviszony Megrendelő és Lambda közötti létrehozását jelenti.

2.9.     Megrendelő : Megrendelést leadó Felhasználó.

2.10.     Termékoldal : a Webáruházban forgalmazott minden egyes termékhez és szolgáltatáshoz tartozó olyan alweboldal, amely a termékek, valamint az azokhoz tartozó konkrét ajánlat(ok) részletes bemutatására szolgál

2.11.     Vevő: Olyan Megrendelő, aki az általa Megrendelt termék Vételárát megfizette.

2.12.    Vételár : a termék ellenértékeként meghatározott összeg, amely bruttó vételárat jelent, és amely az adott termék Termékoldalán vételárként feltüntetésre kerül, és amelynek megfizetésével Megrendelő Vevővé válik.

2.13.     Fogyasztó : a Ptk. 8:1. § 3. pontjában foglaltak szerint meghatározott, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy,

2.14.     Vállalkozás : a Ptk. 8:1. § 4. pontjában foglaltak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy,

2.15.     1. sz. melléklet : a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező, „Megrendelés folyamata” megnevezésű melléklet.

2.16.     2. sz. melléklet : a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező, „Adatvédelmi tájékoztató” megnevezésű melléklet.

2.17.    Adásvételi szerződés: a Lambda és a Vevő között a megrendelés véglegesítését követően a Lambda általi visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelyre a mindenkor hatályos - Lambda által a weboldalán közzétett - ÁSZF rendelkezései vonatkoznak


3.    Általános rendelkezések

3.1.    A Weboldal használatára vonatkozó – az ÁSZF jelen pontjában meghatározottakon túlmenő – részletes információk az 1. sz. mellékletben kerültek meghatározásra.

3.2.    A Weboldal használatára az alábbiakban meghatározott felhasználási szintek valamelyikén van lehetőség. A felhasználási szintekhez eltérő funkciók használatának jogosultsága kapcsolódik akként, hogy a több funkció igénybevételét lehetővé tevő felhasználási szint magában foglalja a kevesebb funkció igénybevételét lehetővé tevő felhasználási szint(ek) által nyújtott funkciók mindegyikének igénybevételét. A Weboldal látogatása, az ott történő regisztráció minden esetben önkéntes alapon történik. 

3.2.1.    Látogató jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére, letöltésére és a Hírlevélre való feliratkozásra, továbbá Látogatónak lehetősége van arra, hogy a Webáruházban értékesítésre kínált termékek Termékoldalait megismerje, terméke(ke)t Kosárba gyűjtsön, és azokra vonatkozóan Megrendelést adjon le.
Lambda fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos ajánlatokat és kedvezményes vásárlási lehetőségeket csak Felhasználók számára tegyen a Weboldalon láthatóvá, elérhetővé.

3.2.2.    Felhasználó jogosult a Webáruházban történő vásárlásra. Kizárólag cselekvőképes természetes személyek – és így az általuk képviselt jogi személyek - számára áll nyitva a Webáruházban történő regisztrálás lehetősége, amennyiben cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy – az erre vonatkozó kérdésre valótlan választ adva – regisztrál, az ebből eredő károkért Lambda a felelősségét kizárja.

3.2.2.1.    Az 1. sz. mellékletben meghatározottak szerint Felhasználó kezdeményezheti regisztrációjának törlését, amit Lambda – a megfelelő eljárásrend betartása esetén – köteles teljesíteni. Amennyiben Felhasználó megszegi a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, Lambda jogosult regisztrációjának törlésére.

3.2.2.2.    Felhasználó regisztrációjának törlése esetén – a törlés megtörténtétől kezdődően – elveszíti jogosultságát a Webáruház Felhasználók számára elérhetővé tett funkcióinak igénybe vételére. A regisztráció törlését követően a volt Felhasználót az ÁSZF rendelkezései – a Látogatókra vonatkozó szabályok kivételével – nem kötik.
Lambda a regisztráció törlését megelőzően – a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre küldött elektronikus levél útján – figyelmeztetést küld Felhasználónak, amelyben öt (5) napos határidő tűzésével felszólítja arra, hogy a regisztráció törlésére alapot adó tevékenységét szüntesse be, vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző állapotot állítsa helyre.
Amennyiben Felhasználó a figyelmeztetésben megjelölt határidőn belül nem teljesíti az abban foglaltakat, Lambda – minden további értesítés nélkül – jogosult Felhasználó regisztrációjának törlésére. Amennyiben azonban Felhasználó eleget tesz a figyelmeztetésben foglaltaknak, Lambda nem alkalmazza vele szemben a regisztráció törlésére vonatkozó szankciót.
Amennyiben Felhasználó olyan cselekménye/mulasztása teszi indokolttá a fentiekben meghatározott figyelmeztető e-mail küldését, amely Lambda számára kárt okoz – az 1. sz. mellékletben meghatározottak szerint – jogosult a fenti határidőig terjedő időszak alatt a Weboldalon elérhető funkciók használatát korlátozni Felhasználó vonatkozásában.

3.2.2.3.    Amennyiben Felhasználó regisztrációjának törlésére az ÁSZF rendelkezéseinek megszegése okán kerül sor, a törlés megtörténtétől számított hat (6) hónapon belül nem jogosult a Webáruházba újból regisztrálni. 

4.    Az ÁSZF tárgya

4.1.    Amennyiben Megrendelő – az 1. sz. mellékletben meghatározottak szerint – a Webáruházban értékesítendő terméket Megrendeli, Lambda mint eladó és Megrendelő, mint vevő között adásvételi szerződés – a továbbiakban: adásvételi szerződés – jön létre a Megrendelt termék vonatkozásában. A szerződés feltételeit egyrészt a Megrendelő által a Megrendelés során választott (különösen a fizetésre és szállításra vonatkozó) feltételek, másrészt a jelen ÁSZF rendelkezései képezik. Az adásvételi szerződés alapján Megrendelő jogosulttá válik a termék tulajdonjogának rá történő átruházására és a termék átvételére, Lambda pedig jogosulttá válik a Vételárra. A fenti jogosultságok kielégítése a Megrendelő által, a Megrendelés során választott feltételeknek megfelelően módon történik.

4.2.    A 4.1. és meghatározott szerződések az Elektronikus Kereskedelemről szóló 2001.CVIII tv. (a továbbiakban: Ekrtv.) Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelő online szerződéseknek, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet – a továbbiakban: Rendelet – szerint távollévők között kötött szerződéseknek minősülnek, így azokra a fenti jogszabályok rendelkezései irányadók. 

5.    Megrendelés

5.1.    Az 1. sz. mellékletben meghatározott rendelési folyamat utolsó elemének megvalósításával, azaz a 4. pont aktuális alpontjának megfelelő szerződést létrehozó Megrendeléssel Megrendelő jogosulttá válik a terméket követelni Lambdatól. Az Ekrtv. 6. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Lambda köteles a Megrendelés elküldésétől számított, a termék jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Megrendelőnek a Megrendelés megtörténtét visszaigazolni. A visszaigazolás Megrendelőnek, a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címére küldött, a megrendelés azonosítóját, a Megrendelt termék(ek) beazonosítását és a választott (elsősorban a fizetési és szállítási) feltételeket tartalmazó elektronikus levél útján történik. A Megrendelés visszaigazolása – az Ekrtv. 6. § (3) bekezdése alapján – akkor tekintendő megtörténtnek, ha a fentiekben megjelölt visszaigazoló elektronikus levél Megrendelő számára hozzáférhetővé válik. 

5.2.    Lambda a Megrendelőt 48 órán belül tájékoztatja megrendelés befogadásáról, és megküldi a rendelés- visszaigazolást.
Ha a Megrendelő a rendelés visszaigazolást nem kapja meg 48 órán belül, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni, kivéve, ha Lambda hitelt érdemlő módon (az email átvételét igazoló elektronikus tértivevény bemutatásával) igazolja a visszaigazolás Megrendelő általi átvételét.
Amennyiben viszont a Megrendelő a rendelés- visszaigazolás kézhezvételét követő 48 órán belül nem emel írásos kifogást a rendelés- visszaigazolásban foglalt feltételek ellen, úgy köteles a részére megküldött Termék(eke)t átvenni.
Ennek elmulasztásából, megtagadásából eredő költségek megtérítését Lambda követelheti.
(Bővebben lásd: elállási jog.)
 
A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Megrendelő rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit. 

6.    Szavatosság, jótállás

6.1.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy Lambda a különböző gyártók által tanúsított paraméterű, gyári csomagolású termékeket árusít a Webáruházban, azaz Lambda saját maga nem gyárt termékeket.

6.2.    Az áru mennyiségi és minőségi átvétele a szállítás teljesítésekor átadás átvétellel történik meg.
Az átadás-átvételi eljárás során a Vevő köteles a szállított terméket mennyiségi és minőségi szempontból megvizsgálni. A mennyiségi és minőségi szempontból kifogástalan szállítmány Szállítólevélen a Vevő vagy képviselője (raktárról szállítás esetén fuvarozója) e körülményt köteles beazonosítható aláírással ellátva elismerni. A szerződés, vagy a megrendelés tartalmazhatja azon személyek listáját, akik a szállítmány átvételére jogosultak a cégképviseletre egyébként jogosult személyeken kívül. 

Az átvételkor észlelhető esetleges hiányosságokat a Vevő köteles jegyzőkönyvben rögzíteni és erről Eladót haladéktalanul írásban értesíteni. 

Abban az esetben, ha a Vevő megállapítja, hogy az átadott termékek mennyisége vagy minősége nem felel meg a visszaigazolásban rögzítettnek, úgy a jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)    a felvétel helyét és idejét, valamint annak okát,
b)    a jelenlévő személyek nevét, annak feltűntetésével, hogy milyen minőségben működtek közre,
c)    az átadás időpontját, valamint a termék tárolási és őrzési módját,
d)    a csomagolás állapotának leírását,
e)    a hiány mértékét a feltehető ok feltűntetésével, a hiány megállapításának módját, illetve a termék minőségi hibáinak pontos leírása a feltehető előidéző ok és a felmerült kár mértékének feltűntetésével, 
f)    a hiány/hiba miatt érvényesíteni kívánt igényt,
g)    azt a tényt, hogy a jelenlévők közül bárki a jegyzőkönyv egyes megállapításaival nem ért egyet.

Vevő tudomásul veszi, hogy a szállítás teljesítésétől számított 15 napon túl mennyiségi kifogással nem élhet. Lambda és Vevő rögzítik továbbá, hogy amennyiben Vevő az átvett áru tekintetében kiállított számla beérkezését követő 3 nap elteltével kíván kifogással élni, úgy őt terheli a bizonyítási kötelezettség a szabályszerűtlen átvétel tekintetében. 
A termékekkel kapcsolatos jog- és kellékszavatossági igények 3 hónap alatt évülnek el. 
Lambda a jogszabályok által megengedett legteljesebb körben kizárja a felelősségét a nem megfelelően bejelentett, illetve érvényesített hibák esetében.  

Fentiek szerinti Vevő alatt a vállalkozások értendőek, természetes személyek, azaz fogyasztók esetén a Lambda a mindenkori Ptk. szerint jár el a szavatosság és jótállás tekintetében.

7.    Értesítési kötelezettség

7.1.    Amennyiben a Webáruházon keresztül megvásárolt termék Megrendelőnek való átadását Lambda olyan oknál fogva nem tudja teljesíteni, amely neki nem felróható, és amely valóban fennáll, illetve a teljesítés akadályául szolgál, Lambda vállalja, hogy Vevőt erről haladéktalanul, a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címére küldött levél útján értesíti (a továbbiakban: Értesítés). Értesítés esetén, amennyiben a Vételárat Megrendelő már megfizette, Lambda köteles azt Megrendelő részére visszafizetni. Vita esetén az ok fennállásának, komolyságának, illetve akadályozó jellegének bizonyítása Lambdát terheli.

7.2.    Amennyiben Lambda a 7.1. pontban meghatározott esetben elmulasztja az Értesítést, köteles a már kifizetett Vételár, illetve a Vételár 20 %-ának megfelelő összegű általános kártérítést megfizetni Megrendelő részére.


8.    Fogyasztók esetében elállási jog

8.1.    A fentiek szerint fogyasztónak minősülő magánszemély Megrendelő a Rendeletben és a jelen pontban meghatározottak szerint jogosult indokolás nélkül elállni a Megrendeléssel létrejövő adásvételi szerződéstől. A fogyasztónak minősülő magánszemély Megrendelő a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy (14) munkanap elteltéig gyakorolhatja az elállás jogát, valamint ezen jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. 
Ha a fogyasztónak minősülő Magánszemély elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Lambda részére postán ajánlott, tértivevényes küldemény útján a 1117 Budapest, Hengermalom út 47/A. címre, vagy telefaxon a (36-1) 371-2745 számú fax útján, vagy elektronikus úton küldött levélben a webaruhaz@lambda.hu e-mail cím útján.

Az elállási jog gyakorlása céljából a fogyasztónak minősülő magánszemély Megrendelő felhasználhatja a jelen ÁSZF végén lévő linken található elállási nyilatkozatmintát is.

A Lambda által forgalmazott építőipari termékek esetében a fogyasztónak minősülő magánszemély Megrendelő esetében nincsen olyan - a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ában megjelöltek közüli - kivételes eset, amely esetén a nevezett személy elállási jogával élhetne.

8.2.    Amennyiben a fogyasztónak minősülő magánszemély Megrendelő gyakorolja a 8.1. pont szerinti elállási jogát, köteles a terméket saját költségén Lambda részére visszajuttatni akként, hogy a terméket Lambda székhelyére vagy telephelyére szállítja. Az elállási jog gyakorlásának feltétele az érintett termék – minden sértetlen csomagolási- és termékelemével együtt történő – Lambdának történő visszajuttatása. Ezen kívül Megrendelőt egyéb költség nem terheli, azonban köteles megtéríteni Lambdának a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárát.

8.3.   Ha a fogyasztónak minősülő magánszemély Megrendelő eláll a Lambdával a Webáruházon keresztül megkötött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a fogyasztónak minősülő magánszemély Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő magánszemély Megrendelő a Lambda által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a fogyasztónak minősülő magánszemély Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztónak minősülő magánszemély Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.
 
9.    Tájékoztatás

Az ÁSZF jelen pontjában Lambda a Rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettsége alapján az alábbiakról tájékoztatja a Látogatókat, Felhasználókat.

10.    Fizetési és szállítási módok

A Webáruházon keresztül forgalmazott termékek esetén, a Termékoldalon választható fizetési módok a Weboldalon és az alábbiakban részletesen kifejtetteket jelentik. Lambda fenntartja magának a jogot arra, hogy meghatározott termék(ek)/ vonatkozásában csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének választását tegye lehetővé. 

 

10.1.1.    Előre történő átutalásos fizetés
Amennyiben Megrendelő a megrendelés leadásakor banki átutalással történő fizetési módot választott, úgy Lambda vállalja, hogy Megrendelő részére a visszaigazoló email megküldésével egyidejűleg tájékoztató levelet küld ki, amelyben megküldi az átutaláshoz szükséges adatokat (kedvezményezett neve, bankszámlaszám, közlemény).
Ezen fizetési mód esetén a megrendelt termékek akkor kerülnek kiszállításra, ha a teljes vételár Lambda bankszámláján megjelenik. 
Lambda a bankszámlájára történő készpénzes befizetést a többletköltségek miatt nem tud elfogadni.
Előre történő átutalás esetén, az átutalás megkezdése előtt célszerű a Lambdával egyeztetni. Vevő tudomásul veszi, hogy az átutalási költségek minden esetben őt terhelik.

10.1.2.    Utánvétel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot. A kiszállítás során a megrendelés összegét a futárnak közvetlenül készpénzben, vagy -amennyiben az adott futárszolgálat biztosítja- bankkártyával lehet kifizetni.

10.1.4.    Symplepay

A bankkártyás fizetési folyamat lépései:
A vásárló a kereskedő internetes oldalán a bankkártyás fizetési mód kiválasztását követően átkerül a PayU biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetőoldalára.  A Simplepay fizetőoldal adattartalma titkosított és védett, tartalmáról a kereskedő sem szerez tudomást.
A tranzakció során a kártyaszámot, a kártya lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláírás csíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot szükséges megadni.
A tranzakció elindítását követően a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége, fedezeti és vásárlási limit kerül ellenőrzésre a kártyakibocsátó bank által.
Amennyiben a kártyaadatok az ellenőrzést követően megfelelőnek bizonyulnak, a fizetendő összeget a bank zárolja a kártyán. Az összeg számlán történő terhelése számlavezető banktól függően néhány napon belül következik be.

10.2.    Szállítási módok

Megrendelő az alábbiakban kifejtésre kerülő szállítási feltételek közül választhat az általa a Webáruházon keresztül megvásárolt termékekhez való hozzájutás érdekében. Lambda fenntartja magának a jogot arra, hogy meghatározott termék(ek) vonatkozásában csak az alábbiakban kifejtett szállítási módok valamelyikének választását tegye lehetővé. 

 

10.2.1.    Lambda fuvarozója által történő kiszállítás

Amennyiben Megrendelő ezt a szállítási módot választja, Lambda által megbízott fuvarozó szállítja ki részére – a felhasználói fiókjában szállítási címeként megadott magyarországi címre – a Megrendelt terméke(ke)t. Amennyiben Megrendelő a felhasználói fiókjában szállítási címeként megadott címtől eltérő címre szeretné a kiszállítást kérni, ezt a rendelési folyamat során a megfelelő helyen rögzített cím megadásával teheti meg.

10.2.2.    Házhozszállítás futárszolgálattal

A futárszolgálat az Ön által megadott szállítási címre viszi a megrendelt terméket ahol azt helyben, személyesen veheti át. A termékek szállítását a GLS és a 24H csomagküldő szolgálatok biztosítják, munkanapokon hétfőtől péntekig 9-17 óra között. 

A rendelések teljesítése átlagosan 2-5 napon belül megtörténik (maximum 30 napon belül), amennyiben másképp nem értesítjük.

CSOMAGKÖVETÉS
Csomagját folyamatosan nyomon tudja követni online. Az ehhez szükséges azonosítót a rendelésnél megadott e-mail címre elküldjük, mellyel a GLS és 24H csomagkövetés oldalán tájékozódhat az aktuális állapotról.

 

10.2.3.    Szállítási díj

A házhozszállítás díja 1.600 Ft (10.000 Ft feletti rendelés esetén a kedvezményes szállítási költség 1.300 Ft)

10.2.4.    GLS csomagpont

Az online vásárlásoknál a háztól házig futárszolgálattal történő kiszállítás a legnépszerűbb, de évről évre nő a személyes átvétel aránya. A megrendelők kényelmesen és saját időbeosztásuk szerint vehetik át az árut a GLS CsomagPontokon keresztül, ahol a készpénzes fizetés biztosított.
A GLS CsomagPontok jól megközelíthető helyeken találhatók, például bevásárlóközpontokban, benzinkutakon, könyvesboltokban vagy egyéb forgalmas üzletekben. A legtöbb hosszú nyitva tartással, akár hétvégén is várja a csomagot átvenni vagy feladni kívánó ügyfeleket. GLS e-mail vagy SMS értesítőt küld a címzettnek az áru kiszállításáról. A vevő 5 munkanapon belül, bármikor átveheti a csomagot, figyelembe véve a GLS CsomagPont nyitva tartási idejét.

10.3.    Az egyes termékekhez tartozó Termékoldalakon szereplő árak – mint Vételárak – az általános forgalmi adó – a továbbiakban: áfa – összegét tartalmazzák. Amennyiben Megrendelő a termék Megrendelése esetén olyan szállítási módot választ, amelynek értelmében a terméket az általa megadott címre a Lambda által megbízott fuvarozó elszállítja, ennek költségvonzatáról a szállítási mód kiválasztása során tájékozódhat. A fuvardíj az áfa összegét tartalmazza.

10.4.    A Webáruházban történő vásárlási folyamat lebonyolítása – a Vételár, illetve a fuvardíj kivételével – ingyenes, a vásárláshoz szükséges email kommunikáció költségvonzattal nem bír. 

10.5.    Lambda vállalja, hogy a Felhasználók részére (a Felhasználó által megadott névre és címre) a Webáruházon keresztül történő minden vásárlása után a Számviteli törvényben foglaltak szerint elektronikus számlát állítson ki. Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi azt, hogy a Felhasználó által megadott adatok helyességéért Lamdát felelősség nem terheli.

10.6.    Lambda rögzíti, hogy a Webáruházban közzétett ajánlatok visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényesek.

10.7.    Ahol a jelen ÁSZF írásbeli kommunikációt ír elő, azon a címzettnek a honlapon szereplő e-mali címre történő kézbesítést kell érteni. Amennyiben Felhasználó részére kell írásbeli levelet küldeni, ezt Lambda a Felhasználó regisztrációs folyamat során megadott e-mail címére küldött e-mail útján teljesítheti. Lambda e-mail címe a Weboldalon megtalálható.

11.    Hírlevél

11.1.    Minden felhasználási szinten elhelyezkedő személynek lehetősége van a Hírlevélre való feliratkozásra, amelyet a Weboldalon elhelyezett feliratkozó ablak segítségével tehet meg.
A feliratkozással a Feliratkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Lambda elektronikus levélben Hírlevelet küldjön a feliratkozó személy feliratkozás során megadott e-mail címére. 

11.2.    A Hírlevélre történő feliratkozás minden esetben önkéntes alapon történik, arról bármikor, következmények nélkül leiratkozhat a Webáruház Látogatója, Felhasználója. 

11.3.    A Hírlevélre való feliratkozással a Feliratkozók hozzájárulnak ahhoz, hogy Lambda a 2. sz. mellékletben meghatározottak szerint az ott meghatározott adataikat kezelje. A jelen pont szerinti hozzájárulás megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – a továbbiakban: Infotv. – 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak.

12.    Szellemi tulajdon

12.1.    A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény – a továbbiakban: Szjt. – alapján a www.lambda.hu weboldal, a Webáruház, illetve az ezeken elhelyezett tartalom egésze, illetve annak minden egyes eleme – a továbbiakban együttesen: Mű − szerzői jogi védelem alatt áll, a szerzői jog a Lambdát illeti meg. 

12.2.    A Műről tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Mű bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag Lambda előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. 

12.3.    A fentiekben meghatározottak – bármilyen formában történő – megsértése a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

13.    A felelősség korlátozása, kizárása

13.1.    Lambda nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vírusoktól való mentességéért. Lambdát nem terheli felelősség továbbá a kommunikációs eszközök esetlegesen felmerülő hibáiból, az internetes hálózat, illetőleg bármely szoftver meghibásodásokból eredő károkért.

13.2.    Lambda fenntartja magának azt a jogot, hogy azon Megrendelők/Vevők vonatkozásában, akik az aktuális Megrendelést megelőzően több alkalommal megszegték a jelen ÁSZF-ben foglalt, fizetésre vonatkozó rendelkezéseket, kizárólag olyan fizetési mód választása esetén teljesítse a leadott Megrendelést, amelyben az Vételár megfizetése előre történik. 

14.    A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

14.1.    Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. A fentiek alapján Felhasználó a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre. Amennyiben ez mégis megtörténik, Felhasználó az ebből eredő szabálysértési, büntetőjogi, illetőleg kártérítési felelősséget viselni köteles. Felhasználó felelősséggel tartozik Lambdával szemben különösen a Lambda által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és / vagy jogellenes használata okozott. Amennyiben Lambda tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes Weboldal felhasználás, úgy – a 3.2.2.1. pontban meghatározottak alapján – jogosult a Felhasználó regisztrációját törölni.

14.2.    Felhasználó – Lambda előzetes írásbeli engedélye hiányában – nem jogosult a Lambda weboldalát, illetve a Webáruházat reklámozás céljára vagy egyéb promóciós célokra felhasználni, a weboldal és a Webáruház politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Lambda felhasználja, így különösen azokat szerkessze, átalakítsa, másolja, illetve terjessze.

14.3.    Lambda fenntartja magának a jogot arra, hogy a Webáruház bármely részét bármikor megváltoztassa vagy megszüntesse.

15.    Az ÁSZF elfogadása és módosítása

15.1.    A Webáruházban történő regisztráció, azaz a Felhasználóvá válás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása. A regisztrációs folyamat során az ÁSZF elfogadását kifejezett nyilatkozattal valósíthatja meg. Az ÁSZF elfogadása azt jelenti, hogy Felhasználó az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

15.2.    A Webáruházba történő belépéssel Látogató a jelen ÁSZF irányadó rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

15.3.    Lambda – a webáruházi termékforgalmazás és az esetlegesen bekövetkező jogszabályváltozásokhoz való igazodás okán – fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit negyedévente egy (1) alkalommal felülvizsgálja, és szükség esetén azok módosítását kezdeményezze. Az ÁSZF módosításának kezdeményezése és annak Felhasználók általi elfogadása az alábbiak szerint történik. 
Lambda az ÁSZF módosításának hatályba lépését megelőzően legalább tizenöt (15) nappal – a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre küldött elektronikus levél útján – tájékoztatja Felhasználókat az ÁSZF módosítással érintett rendelkezéseiről. Amennyiben a fentieknek megfelelő elektronikus levél Felhasználóhoz történő megérkezését követően Felhasználó a Webáruházba bejelentkezik, úgy cselekménye az ÁSZF módosításának/módosításainak részéről történt kifejezett elfogadását jelenti. Amennyiben az ÁSZF módosításának/módosításainak hatályba lépését megelőzően Felhasználó nem Jelentkezik be a Webáruházba, de a részére megküldött elektronikus levél következtében a módosítással kapcsolatban kifogással nem él, úgy a módosítást a részéről − ráutaló magatartás útján − elfogadottnak kell tekinteni. 

16.    Vegyes és záró rendelkezések  

16.1.    A Webáruházban történt Megrendeléssel (vásárlással) Lambda és Felhasználó– a továbbiakban: Felek – között létrejövő adásvételi szerződésből eredő jogvitákat Felek elsősorban egymás között, tárgyalások útján kísérli meg rendezni. A fentiekben meghatározottak irányadók az ÁSZF megszegéséből eredő jogviták esetében. A felek közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó.

16.2.    Azokban a kérdésekben, amelyeket az ÁSZF és az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletek nem szabályoznak, Magyarország mindenkor hatályos jogszabályaiban foglalt rendelkezések, elsősorban azonban a Ptk., az Ekrtv., a Rendelet, a Korm. rendelet és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendelet rendelkezései irányadók.

16.3.    Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései részben, vagy egészben érvénytelenek lennének, ez nem érinti a többi rendelkezés, illetve az érvénytelen rendelkezés többi részének érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés vagy annak érvénytelen rendelkezése helyett olyan rendelkezés alkalmazandó, illetve az érvénytelen rendelkezést olyan szabályozással kell helyettesíteni, amely az érvénytelen rendelkezés által elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll és érvényes.

1. számú Melléklet – Megrendelés folyamata

Lambda webáruház termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára.
A Webáruházban a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet.
A termékek kategória rendszerbe sorolva találhatók meg.
Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek. 

A „Termék kategóriák” elnevezésű kategórián belül található a termékek listája (boxos elrendezésben).
A termék listáról a részletes Termékoldal (alweboldal) a termék nevére klikkelve érhető el, és itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. 
A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján, minden kategóriára szűkítve terméket keresni.
A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan kis boxokban jelennek meg.
 
A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt.

A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.
Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, illetve regisztráció nélküli vásárlásra is biztosítunk lehetőséget.

A regisztráció esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia:
-    e-mail cím,
-    jelszó,
-    név/cégnév,
-    lakcím/székhely címe,
-    cég esetén cégjegyzékszám,
-    telefonszám,
-    számlázási cím,
-    szállítási cím.

A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a Webáruház honlapján tájékozódhat.
A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.
Amennyiben Felhasználó megszegi a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, Lambda jogosult regisztrációjának törlésére az ÁSZF 3.2.2.2. pontban foglaltak szerint.
A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős.
A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.
Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre.
 
Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot.

A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét.
Adatbeviteli hibák vagy megrendelni kívánt mennyiség módosítása esetén javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést.
A „Megrendelés” gombra történő kattintással a Megrendelő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségei lesznek.
Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből eredő hibás teljesítés vagy nem teljesítés a Szolgáltatónak nem róható fel.
A Szolgáltató a Fogyasztó gondatlanságából vagy hanyagságából eredő többletköltségeinek megtérítésének követelheti a Fogyasztótól (szállítási és adminisztratív költségek).

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a „Vásárló Belépés” ablak, vagy a „Belépés” menüpont segítségével végezheti el.

Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Tárhelyszolgáltató neve: Magyar Telekom Nyrt.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 1519 Budapest, Pf.434
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: uzleti_ugyfelszolgalat@telekom.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: 1435

Letölthető dokumentumok:

Tájékoztató panaszbenyújtáshoz

Panasz kérelem űrlap

Elállási felmondási nyilatkozat minta